Podziel się, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Ogłoszenie przetargu ofertowego nieograniczonego pisemnego na dzierżawę lokalu użytkowego stacji kontroli pojazdów LSW/015/P położonego w m. Piaski, ul. Armii Krajowej 2

Zakład Usług Komunalnych w Piaskach Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 2, 21-050 Piaski ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony pisemny na dzierżawę lokalu użytkowego stacji kontroli pojazdów (SKP) LSW/015/P położonego w m. Piaski, ul. Armii Krajowej 2 (działka nr 642/2 zapisana w księdze wieczystej nr LU1I/00032128/3)

Charakterystyka SKP:

  • SKP jest własnością ZUK w Piaskach Sp. z o.o., ul. Armii Krajowej 2, 21-050 Piaski. Nr certyfikatu: TDT-8-286/20
  • Stacja ma 108 m2 powierzchni i jest wyposażona w urządzenia do diagnostyki pojazdów wymagane przepisami do prowadzenia stacji w kategorii podstawowej.
  • Urządzenia techniczne Stacji Kontroli Pojazdów wykazane są w Załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia
  • Do pomieszczeń SKP doprowadzona jest woda, kanalizacja, C.O. oraz energia elektryczna.

Zakres zobowiązań Dzierżawcy w zakresie prowadzonej działalności:

  1. prowadzenie SKP zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi tego typu działalność
  2. utrzymywanie należytego stanu technicznego lokalu i urządzeń w nim się znajdujących
  3. utrzymywanie czystości w lokalu oraz jego najbliższym otoczeniu z uwzględnieniem dojść do lokalu i parkingu
  4. obowiązek nieodpłatnego udostępnienia pomieszczeń Stacji Kontroli Pojazdów wraz z wyposażeniem na potrzeby kontroli pojazdów Wydzierżawiającego.

Wzór umowy dzierżawy, zawierający szczegółowe zobowiązania, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Okres trwania dzierżawy: maksymalnie 5 lat od dnia podpisania umowy dzierżawy.

Cena minimalna:  3000 zł netto/mc

Czynsz dzierżawny nie obejmuje żadnych dodatkowych kosztów i świadczeń związanych z eksploatacją nieruchomości, a także ubezpieczenia, podatków itp.

Wadium: Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 6000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) na konto Zakładu Usług Komunalnych w Piaskach Sp. z o.o. o numerze 37 8689 0007 0000 0185 2000 0020 (SPB Piaski) z dopiskiem „wadium dzierżawa stacji kontroli pojazdów”

Do dnia 17.06.2021r. godz. 12.00 wadium powinno zostać zaksięgowane na koncie ZUK w Piaskach Sp. z o.o. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu przed otwarciem przetargu.

Termin złożenia ofert: 17.06.2021 godz. 14.00

Miejsce złożenia ofert: Zakład Usług Komunalnych w Piaskach Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 2, 21-050 Piaski (sekretariat)

Termin otwarcia ofert: 17.06.2021 godz. 14.15

Sposób składania ofert: Oferty należy składać w dwóch kopertach.

Koperta zewnętrzna powinna zawierać dane adresata oraz dopisek „Oferta na dzierżawę stacji diagnostycznej”

Na kopercie wewnętrznej należy podać nazwę oferenta i adres a także dopisek „ Oferta na dzierżawę stacji diagnostycznej”, NIE OTWIERAĆ PRZED 17.06.2021 godz. 14.00”

Informacje dodatkowe:

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu przetargu udzielane są pod nr 81 5821 364 (sekretariat) Oferent zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej SKP w obecności upoważnionego przez pracownika Zakład Usług Komunalnych w Piaskach Sp. z o.o. po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Zakład Usług Komunalnych w Piaskach Sp. z o.o. dopuszcza możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Formularz oferty: Oferta powinna zostać złożona na formularzu stanowiącym załącznik nr ..do niniejszego ogłoszenia

Kryteria oceny ofert:

Każda oferta złożona przez oferenta otrzyma punktację wg określonych zasad:

– w kategorii cena 40 pkt ;

– w kategorii okres dzierżawy 30pkt

– w kategorii inwestycji 30 pkt

 

W kategorii cena wg wzoru:

najniższa cena

X 40 pkt

najwyższa cena

 

W kategorii okres dzierżawy:

punkty wskazane przykładowo

24 m-cy – 10 pkt

36 m-cy – 20 pkt

5 lat – 30 pkt

 

W kategorii inwestycji: rozbudowa i wyposażenie stacji do wymogów stacji okręgowej.

w ciągu 24 m-cy – 30 pkt

w ciągu 36 m-cy – 10 pkt

 

Termin rozpoczęcia inwestycji – zakreślony w ofercie nie powinien być dłuższy niż 24 m-ce.

 

Ogłoszenie dotyczące przetargu wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej ZUK w Piaskach Sp. z o.o.: zukpiaski.pl

Kontakt pod numerem telefonu : 81 582-13-64, 606-964-132

 

Ogłoszenie o przetargu M

Projekt umowy

Załączniki

Podziel się, , Google Plus, Pinterest,