RODO

 

 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. RODO informujemy, że Zakład Usług Komunalnych w Piaskach Sp. z o. o spełnia wymagania dotyczące ochrony danych osobowych.

 

Administrator i dane kontaktowe

Administratorem danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych w Piaskach Sp. z o. o ,  ul. Armii Krajowej 2, 21-050 Piaski

Kontakt z administratorem jest możliwy pod wskazanym adresem siedziby lub telefonicznie pod nr. telefonu (81) 58-21-364

Przetwarzanie danych

Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane w celu:

 • Zawarcia z Panią/Panem umów bądź realizacji zawartej uprzednio umowy- podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy.
 • Realizacja złożonych przez Panią/Pana zamówień – podstawą prawną        przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania zamówienia.
 • Prowadzenie dokumentacji księgowej i podatkowej- podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
 • Ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą z Panią/ Panem umową –  podstawą prawna przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora ; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń oraz obrony przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy.

Podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia oraz wykonywania umowy i/lub zleceń . Bez podania danych wykonywanie umowy/zlecenia  jest niemożliwe.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe w związku z zawarciem umowy/realizacją zlecenia będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności przepisów księgowych i prawa podatkowego.

Przekazywanie danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, przy czym podmioty takie przetwarzać będą dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • Żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych
 • Żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych
 • Żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych
 • Żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Przenoszenia pani/Pana danych osobowych
 • Cofnięcia zgody – przy czym skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody
 • Wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich nie podanie wiąże się z brakiem możliwości korzystania z usług Zakładu Usług Komunalnych w Piaskach Sp. z o.o.

Klauzula Informacyjna (PDF) – pobierz

Funkcja Inspektora Danych Osobowych w Zakładzie Usług Komunalnych w Piaskach Sp. z o. o

Magdalena Ciejka

Ciejka.Magdalenazuk@gmail.com