Podziel się, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Ogłoszenie o zamówieniu na zainstalowanie zbiornika i zakup oleju napędowego w ilości ok. 70 000 l z przeznaczeniem do silników wysokoprężnych samochodów, ciągników, sprzętu budowlanego będącego w użytkowaniu przez Zakład Usług Komunalnych w Piaskach Sp. z o. o. od 18.07.2019 r. do 17.07.2020 r.

Prezes Zakładu Usług Komunalnych w Piaskach Sp. z o. o., ul. Armii Krajowej 2, 21-050 Piaski ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwoty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zainstalowanie zbiornika i zakup oleju napędowego w ilości ok. 70 000l. z  przeznaczeniem do silników wysokoprężnych samochodów, ciągników, sprzętu budowlanego będącego w użytkowaniu przez Zakład Usług Komunalnych w Piaskach Sp. z o.o. Zainstalowanie Zbiornika i Zakup Oleju Napędowego dotyczy okresu 09.07.2019 – 08.07.2020 r. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych dnia 26.06.2019 r.

Nr 573477-N-2018

Zakup paliwa odbywać się będzie na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którą można otrzymać w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Piaskach
Sp. z o. o., ul. Armii Krajowej 2 w sekretariacie jak również na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Piaskach: www.zukpiaski.pl

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie ZUK w Piaskach Sp. z o.o., ul.Armii Krajowej 2 do dnia 11.07.2019 r. do godz. 12.00

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 11.07.2019 r. o godz.14.00

Termin związania z ofertą 30 dni.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. l Ustawy „Prawo zamówień publicznych” z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2015, poz. 2164 z późn. zm.); wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; złożą oświadczenie o spełnieniu tych warunków.

-Zamawiający nie żąda wpłaty wadium.

-Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej i wariantowej.

 

-Kryteria oceny oferty:               – cena 95 %

– czas dostawy – 5 %

Pracownikiem upoważnionym do kontaktu z oferentami jest Zbigniew Jączyk
tel./fax.  81 5821364, 604254214

ogłoszenie

specyfikacja ON

Opis przedmiotu zamówienia

OFERTA ON załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE załącznik nr 3

UMOWA WZÓR załącznik 4

 

Podziel się, , Google Plus, Pinterest,