PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE KROK PO KROKU

Krok 1
Wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej
    1. Złóż wniosek o wydanie warunków technicznych przyłącza.
               a) Wniosek można pobrać w biurze Zakładu Usług Komunalnych w Piaskach
Sp. z o.o. pod adresem  ul. Armii Krajowej 2, 21-050 Piaski

 1. Przygotuj następujące dokumenty, które dołączysz do wniosku:
  a) Dokument potwierdzający o prawie do dysponowania nieruchomością;
  b) Mapę sytuacyjno-wysokościowa zasadnicza w skali 1:500 (lub 1:1000) na
  której określisz planowany przebieg przyłącza wodociągowego
  c) Upoważnienie Wnioskodawcy do reprezentowania Inwestora (ale tylko
  wtedy, gdy „załatwianiem” formalności nie zajmujesz się osobiście, a zleciłeś
  to zadanie jakiejś firmie lub osobie fizycznej);
 2.  Wypełniony kompletny wniosek wraz z załącznikami złóż w Zakładzie Usług
  Komunalnych w Piaskach Sp. z o.o.
 3. W terminie do 21 dni od dnia złożenia wniosku otrzymasz w formie pisemnej
  warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej
  Krok 2
  Budowa przyłącza wodociągowego
         1. Projekt przyłącza uzgodnić w Zakładzie Usług Komunalnych w Piaskach Sp.
  z o.o. Prace wykonać zgodnie z projektem budowlanym i zgłosić we właściwym
  urzędzie. Przed rozpoczęciem robót – w terminie nie krótszym niż 7 dni powiadomić
  Zakład o zamiarze rozpoczęcia prac z podaniem informacji o wykonawcy( nazwa firmy,
  numer uprawnień)
      2. Po zgłoszeniu robót ziemnych, można przystąpić do budowy. W tym celu należy
  zlecić wykonanie przyłącza/przyłączy firmom wykonawczym, które wykonają wykop
  i ułożą je zgodnie z projektem, wiedzą techniczną i sztuką budowlaną.
  Krok 3
  Odbiór przyłącza wodociągowego
  Po wykonaniu przyłącza, a przed zasypaniem wykonać próbę hydrauliczną na
  ciśnienie i zgłosić w tutejszym Zakładzie do odbioru technicznego. O terminie realizacji
  zadania proszę powiadomić ZUK w Piaskach.

Po wykonaniu robót należy wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą
przyłączą. Jeden egzemplarz inwentaryzacji należy dostarczyć do ZUK w Piaskach– wraz
z protokołem odbioru robót (protokół podpisuje Inwestor, Wykonawca, konserwator ZUK),
co formalnie kończy budowę przyłączy i proces podłączania nieruchomości do sieci
wodociągowej.
Wykonanie odbioru przyłączy wodociągowych przez ZUK w Piaskach ma na celu
trwałe zagwarantowanie szczelności sieci oraz sprawdzenie zgodności wybudowanego
przyłącza z wcześniej uzgodnionym projektem.
Odbiory wybudowanych przyłączy i wpięcia do istniejącej sieci realizowane są
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.
Krok 4
Podpisanie umowy na dostarczanie wody
Tuż po wykonaniu przyłącza/przyłączy i ich odbiorze, Inwestor powinien złożyć
w biurze ZUK w Piaskach wypełniony wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody,  oraz
podpisać umowę o świadczenie usług.
Po złożeniu wniosku i podpisaniu umowy, w przypadku przyłącza wodociągowego,
konserwator ZUK dostarcza i montuje wodomierz główny i zakłada plomby.

Cennik usług Zakładu Usług Komunalnych w Piaskach Sp. z o.o. związanych z  przyłączem wodociągowym na 2023r.

Sprzęt  Rodzaj pojazdu  Jed.miary    Stawka usługi obce 2023/cena netto
Koparka VOLVO    Koparko-ładowarka            Godz.             160,00
Koparka ATLAS    Koparka kołowa            Godz.             160,00
Massey FergusonCiągnik z przyczepą            Godz.             160,00
Massey FergusonŁadowarka teleskopowa           Godz.             160,00
Daf Hakowiecsam. ciężarowy          z kontenerem siatkowym           Godz.             160,00
Robocizna     Praca ludzi                         
Roboczogodzina przyłącze wodociagowe                  1 pracownik           Godz.              100,00