zakres usług

 

ZAKRES USŁUG

– Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

– Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

– Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów, odzysk surowców

– Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami

– Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

– Roboty budowlane specjalistyczne

– Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli

– Transport lądowy i rurociągowy

– Działalności związana z obsługą rynku nieruchomości,

– Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne,

– Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowanie terenów zieleni,

 

ANKIETA BADAJĄCA POZIOM ZADOWOLENIA

 


Czy są Państwo zadowoleni z budowy w ramach projektu sieci kanalizacyjnej wraz z modernizacją ujęć wody i oczyszczalni ścieków?

Wyniki

Loading ... Loading ...

Czy są Państwo zadowoleni z jakości przeprowadzonych w ramach projektu prac budowlanych i modernizacyjnych?

Wyniki

Loading ... Loading ...

Czy informacje na temat planowanych prac związanych z realizacją projektu były ogólnie dostępne i zrozumiałe ?

Wyniki

Loading ... Loading ...

Czy Państwa zdaniem zapach i smak dostarczanej wody jest odpowiedni?

Wyniki

Loading ... Loading ...

Czy utrzymywane jest odpowiednie ciśnienie wody?

Wyniki

Loading ... Loading ...

Czy zadowalający jest system odbioru ścieków?

Wyniki

Loading ... Loading ...