Podziel się, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PROWADZONEGO PRZEZ ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W PIASKACH SP. Z O.O.

 • 1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego na terenie Piask, Dz. Nr. 644, 645, 646.
 2. Wjazd na teren PSZOK oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 3. Do PSZOK przyjmowane są selektywnie zebrane odpady komunalne pochodzące
  z gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie Gminy Piask.
 4. Odpady są przyjmowane od mieszkańca bezpłatnie, jeżeli reguluje on opłaty za gospodarowanie odpadami na terenie Gminy Piask.
 5. Dostarczane do PSZOK odpady należy umieszcza na terenie punktu w specjalnie do tego celu przeznaczonych, odpowiednio oznakowanych kontenerach, pojemnikach, boksach, bądź w wyznaczonych miejscach.

 

 • 2

Działalność PSZOK

 1. Operatorem PSZOK jest Zakład Usług Komunalnych w Piaskach Sp. z o.o.
 2. PSZOK zlokalizowany jest przy ul. Armii Krajowej 2, 21 – 050 Piaski
 3. Odpady do PSZOK można dostarczać:

poniedziałek – piątek w godz. 7.00-15.00

– z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

 

 • 3

Zasady funkcjonowania PSZOK

 1. Mieszkańcy zapewniają transport odpadów komunalnych do PSZOK we własnym zakresie i na własny koszt.
 2. Wjazd na teren PSZOK odbywa się za wiedzą i zgodą pracownika PSZOK, zaś każdorazowe przyjęcie odpadów do PSZOK potwierdzane jest na formularzu przyjęcia odpadów.
 3. Formularz zawiera co najmniej: datę przyjęcia odpadu, rodzaj i kod odpadu, masę odpadu lub jego ilość oraz dane właściciela nieruchomości zdającego odpady: imię
  i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania.
 4. Osoba dostarczająca odpady jest zobowiązana na żądanie pracownika PSZOK otworzyć worek, w którym zgromadzone zostały odpady komunalne w celu weryfikacji jego zawartości.
 5. Przyjęcie odpadów dokonuje się po sprawdzeniu zgodności dostarczonych odpadów
  z wykazem przyjmowanych odpadów.
 6. Mieszkańcy, którzy dostarczają odpady do PSZOK są zobowiązaniu do:
 • podporządkowania się zaleceniom obsługi PSZOK,
 • zachowania wymogów przepisów BHP i p.poż., nieużywania źródeł otwartego ognia,
 • zachowania kierunku przemieszczania się wynikającego z oznaczeń oraz instrukcji pracowników obsługi PSZOK,
 • samodzielnego wrzucania dostarczonych odpadów do oznaczonego pojemnika/kontenera/boksa lub umieszczenia ich w miejscu wskazanym przez pracownika obsługi PSZOK, z wyjątkiem odpadów niebezpiecznych.

 

 • 4

Rodzaje odpadów obsługiwanych przez PSZOK

 1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą bezpłatnie dostarczać do PSZOK następujące rodzaje odpadów:
 • odpady wielomateriałowe
 • papier i tektura
 • szkło i opakowania szklane
 • tworzywa sztuczne
 • odpady ulegające biodegradacji, w tym zielone
 • zużyte baterie i akumulatory
 • zużyte opony
 • chemikalia
 • przeterminowane leki
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe
 • metal
 • odzież
 • tekstylia
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku drobnych prac remontowych

nie wymagających zgłoszenia lub pozwolenia na budowę

 • popiół
 1. Właściciele nieruchomości niezamieszkujących teren obsługiwany przez PSZOK mogą pozostawiać w PSZOK odpady jedynie odpłatnie, zgodnie z cennikiem dostępnym
  u pracownika PSZOK. Nieodpłatnie będą przyjmowane następujące rodzaje odpadów komunalnych:
 • papier
 • tworzywa sztuczne
 • metale
 • opakowania wielomateriałowe
 • szkło opakowaniowe
 1. W PSZOK nie będą przyjmowane następujące rodzaje odpadów:
 • azbest
 • części samochodowe
 • odpady niebezpieczne bez wiarygodnej identyfikacji
 • odpady w nieszczelnych opakowaniach
 • odpady w ilościach wskazujących na to, że pochodzą z działalności gospodarczej
 • odpady rozbiórkowe i budowlane, jeśli ich ilość i rodzaj wskazują, że nie pochodzą z nieruchomości zamieszkanej
 • zmieszane odpady komunalne
 • odpady poprodukcyjne
 • sprzęt budowlany

 

 • 5

Zasady dostarczania i przechowywania odpadów w PSZOK

 1. Dostarczone do PSZOK odpady powinny być posegregowane, a następnie zdeponowane w dedykowanych (opisanych) do danego rodzaju odpadu pojemnikach/kontenerach/boksach.
 2. Odpady niebezpieczne należy przekazać obsłudze PSZOK. Pracownik punktu samodzielnie umieści je w odpowiednich pojemnikach odpadów niebezpiecznych.
 3. Odpady ulegające biodegradacji można przywozić luzem, bądź w workach. Następnie należy je wysypać do właściwego, oznakowanego kontenera. W przypadku dostarczenia odpadów biodegradowalnych w workach, należy opróżnić zawartość worków do odpowiedniego kontenera, a worki wrzucić do odpowiedniego pojemnika.
 4. Odpady wymagające opakowania winny znajdować się w szczelnych (niecieknących, nieuszkodzonych) pojemnikach oraz być opatrzone informacją (etykietą) umożliwiającą identyfikację odpadu.
 5. Meble i inne odpady wielkogabarytowe dostarczone do PSZOK należy opróżnić
  z zawartości oraz innych odpadów.
 6. Opony dostarczone do PSZOK mogą pochodzić wyłącznie z rowerów, motorowerów, wózków, motocykli oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej.
 7. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny musi być przekazywany kompletny
  ( w całości).

 

 • 6

Obowiązki PSZOK

 1. W PSZOK prowadzony jest rejestr osób dostarczających odpady oraz ewidencja zbieranych i przekazywanych odpadów.
 2. Obsługa PSZOK ma obowiązek:
 • uzyskać od osoby przekazującej odpady adres nieruchomości, na której odpady zostały wytworzone, aby zweryfikować możliwość bezpłatnego przekazania przez niego odpadów oparciu o złożoną deklaracji;
 • sprawdzić zgodność dostarczonych odpadów z wykazem odpadów wymienionych w § 4;
 • ewidencjować i ważyć każdorazowo przyjęte odpady problemowe.
 1. Osoby fizyczne dostarczające odpady do PSZOK, na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych, wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich udostępniania jest równoznaczna z brakiem możliwości nieodpłatnego pozostawienia odpadów
  w PSZOK.
 2. Pracownicy PSZOK mają prawo odmowy bezpłatnego przyjęcia odpadów:
 • każdorazowo, jeśli jest on dostarczony w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem;
 • każdorazowo, jeśli mogłoby to zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi;
 • każdorazowo, jeśli stwierdzą, że dostarczone odpady mogą pochodzić
  z działalności gospodarczej.

 

 • 7

Uwagi dodatkowe

 1. Obsługa PSZOK nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w PSZOK.
 2. Zebrane odpady będą przekazywane do podmiotów posiadających zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów.

 

Podziel się, , Google Plus, Pinterest,