O NAS

 

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W PIASKACH

To jednoosobowa Spółka Gminy Piaski. Powstała dnia 01-05-2013r.
z przekształcenia Zakładu Gospodarki Komunalnej  w Piaskach.

Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000466045.

Kapitał Zakładowy Spółki wynosi na dzień 31-12-2019:  32 732 000,00zł.

 

RADA NADZORCZA

Maruszak Wojciech

Woś Michał

Stanicka Edyta

ZARZĄD

Pan Zbigniew Jączyk – Prezes Zarządu

CELE STRATEGICZNE SPÓŁKI

1  Zapewnienie dynamicznego rozwoju Spółki poprzez poprawę stanu istniejących zasobów majątku trwałego i jego rozbudowę, związaną z porządkowaniem gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Piaski.

2  Świadczenie drogowych robót utrzymaniowych celem zapewnienia oczekiwanego komfortu podróżowania mieszkańców.

3  Wzrost efektywności wykorzystania posiadanych zasobów rzeczowych, osobowych i finansowych.

4  Utrzymywanie trwałej równowagi finansowej.

5  Kształtowanie wizerunku Spółki jako znanej i cenionej przez odbiorców za sprawność i niezawodność realizowania zadań w sferze użyteczności publicznej.

6  Zapewnienie pracownikom Spółki satysfakcji z pracy.