Podziel się, , Google Plus, Pinterest,

Drukuj

Informacja o wyborze oferty w postępowaniu pod nazwą „Zainstalowanie zbiornika i zakup oleju napędowego w ilości ok. 70 000 l”

Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), Zakład Usług Komunalnych w Piaskach Sp. z o.o. informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Zainstalowanie zbiornika i zakup oleju napędowego w ilości ok. 70 000 l” dokonano wyboru oferty.

                W przedmiotowym postępowaniu złożono jedną ważną ofertę.

 

Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy Punktacja
1 EXOIL PALIWA  Sp. z o.o.  –  Sp. Kom.

ul. Okszowska 27

22-100 Chełm

100

 

 

                Na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, że oferta  Wykonawcy EXOIL PALIWA Sp. z o.o. i Sp. kom., ul. Okszowska 27, 22-100 Chełm, spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru, uzyskując w ocenie 100 punktów.

  Informacja 09.07.2018

 

Podziel się, , Google Plus, Pinterest,